~~PLASTICS TMP - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bij iedere bestelling, zijn de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden -die als met de hand geschreven beschouwd worden -zonder geen enkel voorbehoud aanvaard.
1.-Behalve door ons aanvaarde schriftelijke teqenstrijdige bepalingen zijn al onze producten verkocht volgens de hieronder bepaalde algemene clausules en voorwaarden die van toepassing blijven, welke ook de afwijkende aankoopvoorwaarden vermeld op de brieven en de documenten van de aankoper wezen.
2.-Alle verkopen zijn verondersteld te Waver afgesloten te zijn. Risico's zijn ten laste van de koper.
3.-De producten reizen altijd voor rekening en risico's van de koper, zelfs bij franco leveringen. Alle vertraging en te late afhaling te wijten aan de koper laat ons toe, naar keuze, onze kontraktuele leveringstermijnen te beveiligen voor de rest-partij of deze aan te rekenen "ter beschikking" ten koste en risico van de koper.
4.-De leveringstermijnen zijn zo kort mogelijk berekend en bepalen de minimum termijn vereist voor de fabricatie van de gevraagde stukken. Kunnen de leverinqstermijnen niet geëerbiedigd worden, dan nemen wij geen enkel aanvraag aan om schadeloosstelling voor een vertraagde levering. Wij behouden ons het recht om  de bestelde hoeveelheden met een getalafwijking van min of meer 10% te leveren.
5.-Oorlog, mobilisatie, stakingen, machinebreuk, brand, vervoeronderbrekingen, en andere gebeurtenissen die de vervaardiging of verzending van de goederen verminderen of beperken worden als gevallen van overmacht beschouwd en geven ons het recht onze verplichtinqen op te zeggen of de uitvoering er van te schorsen of te verschuiven.
6.-De leveringen worden slechts als vaststaand beschouwd na onze schrifteljjke bevestiging.
7.-Om ontvankelijk te zijn moeten klachten onmiddellijk worden ingediend en schriftelijk worden bevestigd binnen de acht dagen volgend op de ontvangst der goederen. Bij defecte levering of bij gebrek aan conformiteit, beperkt onze verantwoordelijkheid zich uitsluitend tot het vervangen in onze werkplaatsen van dat gedeelte van de levering dat het voorwerp maakt van de ingediende klacht zonder vergoeding van welke aard ook, welke ook de gevolgen wezen die deze defecte levering of het gebrek aan conformiteit zouden veroorzaken.
8.-Wij waarborgen de  vervaardiging van onze verpakkingen volgens de regels van ons beroep, met de juiste en goede materialen. Wij geven geen echter geen waarborg dat de door ons geblazen voorwerpen en/of hun accessoires (zoals sluitngen, pistolen, verstuivers, enz.. ) de vereiste kenmerken of hoedanigheden bezitten voor het product dat zij zouden moeten bevatten. Het behoort de koper zich te vergewissen -door middel van de monsters die gratis ter beschikking worden gesteld –dat onze producten met het product van de koper overeenkomt. Op het aangegeven en voorziene gewicht aanvaardt de koper een schommeling van min of meer dan 5%.
9.-Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10 zijn onze facturen altijd te Waver op 30 dagen factuurdatum betaalbaar. Het trekken van wissels, zelfs op het buitenland, wijzigt geenszins deze bevoegdheid. Behalve op het factuur vermeld, worden noch disconto noch korting toegestaan. De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling van de koper. De eerste levering moet contant betaald worden bij afhaling van de goederen.
10.-In het geval van verminderinq van de solvabiliteit van de koper of wijziging in juridische of financiele staat behouden wij ons het recht om de lopende handelsovereenkomst op te zeggen of waarborgen te eisen. De voorschotten mogen behouden worden om de eventuele verliezen bij herverkoop te dekken.
De op de vervaldatum niet betaalde sommen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een interest dragen die 1% per maand bedraagt.
Wij behouden ons het recht om, elke som die niet betaald is op de vervaldag, met 10% te verhogen met een minimum van €75.
Bovendien zal de niet-betaling op de vervaldag de onmiddellijke opeisbaarheid van alle overige door de koper verschuldigde bedragen met zich meebrengen. Daarenboven geeft ieder gebrek van betaling ons van rechtswege het recht om de ontbinding van de koopsovereenkomst uit te spreken voor alle of voor een deel van de onbetaald gebleven leveringen, evenals de lopende koopsovereenkomsten te ontbinden voor alle nog uit te voeren leveringen, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van schade vergoeding.
11.-Daar wij enkel goederen op bestelling maken, zijn de toegepaste prijzen indicatief en mogen herzien worden in geval van wijzigingen in de prijzen van de grondstoffen, van de salarissen en andere lasten.
De klant behoudt de verantwoordelijkheid over de door hem aan ons toevertrouwde gereedschappen nodig voor de fabricatie van zijn bestellingen.
12.-Voor ieder gereedschap op aanvraag van de klant gecreëerd, is zijn deelneming aan de kosten als volgt betaalbaar: 50% bij de bestelling en 50% bij goedkeuring van het eerste stuk. Deze gereedschappen blijven steeds onze eigendom, zelfs als de klant tussengekomen is in de kosten. Zij worden door ons onderhouden tijdens een periode van 2 jaar vanaf de uitvoering van de laatste bestelling. Na deze termijn worden zij in geen geval teruggevorderd.
13.-leder stuk gefabriceerd volgens de gegevens of de plannen van de klant, zijn gemaakt op zijn eigen risico. De klant alleen draagt de verantwoordelijkheid van een gebeurlijk namaken. Worden vervolgingen ingesteld, dan treedt hij onmiddellijk in de rechten en bevoegdheid van onze firma. De afbeeldingen, foto's en tekeningen van onze catalogen worden slechts als inlichting bezorgd.
14.-De Belgische wetgeving is toepasselijk op al onze verkoopsovereenkomsten zelfs indien de koper in het buitenland gevestigd is. De handelstermen zullen worden uitgelegd in overeenstemming met de "Internationale Stelregels betreffende de uitleg der handelstermen" vastgesteld in de laatste uitgave van INCOTERMS van de Internationale Kamer van Koophandel, welke evenwel geen voorrang hebben op de uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen neergelegd in onze algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bij alle geschillen zijn de Rechtbanken van Nijvel, Brussel of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper naar keuze van de verkoper, de enige bevoegden.